Všeobecné obchodné podmienky

gree_new_logo.jpg

Všeobecné obchodné podmienky KLÍMA, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) nadobúdajú účinnosť 1.09.2011 a sú platné do zverejnenia nových VOP.

 

A) Všeobecné podmienky (platí pre kúpu a nájom produktov a služieb)

I. Preambula

KLÍMA, s.r.o. (ďalej len „KLÍMA“ prípadne v príslušnom gramatickom
tvare) poskytuje svoje dodávky a služby výhradne za dole uvedených
podmienok, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Všeobecné obchodné podmienky zákazníka v rozpore s týmito podmienkami
nie sú účinné. Zákazník sa prijatím tovaru v každom prípade podriaďuje
dole uvedeným podmienkam pri vylúčení svojich nákupných podmienok. KLÍMA
je najmä obchodno montážna spoločnosť s hlavným predmetom podnikania
ako klimatizačno, chladiarensko, kurenársko - vzduchotechnická
spoločnosť a všetka jej ostatná činnosť s týmto smerovaním priamo alebo
nepriamo súvisí. Ako súvisiace služby zabezpečujeme podľa vlastného
uváženia aj služby v oblasti elektroinštalácií, zdravotechniky a merania
a regulácie v zmysle vyššie uvedeného.

   KLÍMA všetky svoje služby a produkty ponúka ako právne
nanárokovateľné a nikto KLÍMU nemôže nútiť k poskytnutiu služby alebo
predaju produktu ani si takýto svoj nárok právne uplatňovať. Všetky
aktivity KLÍMY sú vyvíjané s úmyslom čestne, profesionálne a eticky
podnikať v tejto oblasti. Každý dodávateľ a zákazník KLÍMY je jej
rovnocenný a plnohodonotný partner a zasluhuje si rovnakú pozornosť a
úctu KLÍMY. Tieto VOP slúžia na ochranu KLÍMY a tým aj jej zákazníkov a
na zabezpečenie obojstranne výhodnej spolupráce a maximálnej spokojnosti
zákazníkov. Potreba schválenia a vzniku týchto VOP vyplynula z
praktických dlhoročných skúseností KLÍMY a správania sa našich
predchádzajúcich zákazníkov. Právo meniť tieto obchodné podmienky má len
konateľ spoločnosti po prejavenom súhlase majiteľa KLÍMY. Všetky
výhrady našich zákazníkov k týmto VOP prijímame ako konštruktívnu
kritiku a v odôvodnených prípadoch ich radi zohľadníme v našich VOP tak
ako sme to zohľadnili aj doteraz.

Kolektív spoločnosti KLÍMA Vám ďakuje za prejavenú dôveru a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

II. Objednávky

(1) Objednávky zákazníka smú účinne prijímať len pracovníci našej
spoločnosti, ktorí majú podľa podpisového poriadku oprávnenie k
podpisovaniu, alebo ktorým bola udelená plná moc ku konaniu. Prísľuby,
vedľajšie dohody, doplnenia a zmeny sa stávajú účinnými až po písomnom
potvrdení týmito osobami. To platí predovšetkým tiež pre ústne,
telefonické či faxové prísľuby našich obchodných zástupcov, montážnych
pracovníkov ako aj pre externých spolupracovníkov.

(2) Zásielky na ukážku či zásielky na výber v rámci objednávok sa
považujú za zákazníkom schválené, pokiaľ nebudú zaslané späť behom 7 dní
(doručené našej firme).

(3) Technické údaje z našich podkladov je potrebné chápať len ako
približné hodnoty, pokiaľ nebudú výslovne a písomne prisľúbené ako
záväzné. V každom prípade si vyhradzujeme právo zmeny alebo odchýlky
podmienené konštrukciou či výrobou ako aj zmeny typového označenia
výrobkov ktoré vznikajú najmä v dôsledku technologického napredovania.
Prosté preklepy či chyby výpočtov v našich ponukách, potvrdeniach
zákaziek či faktúrach môžeme kedykoľvek opraviť a keďže aj tlačové
výstupy z našich dokumentov generuje softvér, za chyby v nich ručíme len
obmedzene v rozsahu požadovanom podľa aktuálnej legislatívy.

(4) Všetky zákazníkovi prenechané podklady, predovšetkým predbežné
rozpočty nákladov, návrhy, modely, technické výpočty, akýkoľvek produkt
KLÍMY s obsahom know-how KLÍMY a pod., zostávajú majetkom KLÍMY.
Zákazník nie je oprávnený sprístupniť tieto podklady tretím osobám.
Pokiaľ nedôjde k realizácií zákazky z dôvodov na strane zákazníka, je
povinný tieto podklady bezodkladne zaslať späť KLÍME.

III. Ceny

(1) Za dohodnuté platia príslušné platné ceny pri dodávke podľa nášho
aktuálneho cenníka alebo písomnej cenovej ponuky doručenej osobne alebo
e-mailom, prípadne inou dohodnutou formou. Cenou sa rozumie cena tovaru
dodaného zo skladu, vrátane dovozných nákladov, nákladov na balenie a
preclenie. Pokiaľ nebude výslovne zjednané nič iné, neobsahuje cena
poistenie prepravy zo skladu, náklady na servis a montáž, s tým spojené
výdaje, ani projektovanie, poradenstvo či uvedenie do prevádzky. Takéto
služby budú vyúčtované na základe platných sadzieb a cien materiálu
platných pri ukončení týchto služieb podľa aktuálneho cenníka KLÍMY.

Doba cesty a čakacia doba sa považuje za pracovnú dobu; za cezčasové hodiny (štandardne +50%),

prácu v noci (od 20:00 do 8:00 štandardne +100%), v nedeľu a cez sviatky ( štandardne +200%)

alebo sa účtujú príslušné platné prirážky minimálne však podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cestovné náklady, vreckové a nocľažné budú vyúčtované zvlášť.

(2) Zvýšenie cien materiálu, zvýšenie miezd, zmeny verejných poplatkov
(najmä daní a DPH) a zmeny výmenného kurzu v dobe medzi objednávkou a
dodávkou idú na ťarchu zákazníka alebo oprávňujú KLÍMA k odstúpeniu od
zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty.

IV. Dodacie podmienky

(1) KLÍMA si vyhradzuje voľbu spôsobu a cesty zaslania. Predovšetkým nemá povinnosť voľby najlacnejšieho druhu prepravy.

(2) Expresné príplatky a príplatky za leteckú prepravu budú účtované
zvlášť. Poistenie prepravy bude uzavreté len z poverenia a na náklady
objednávateľa.

(3) Zjednané dodacie lehoty začínajú plynúť odoslaním záväznej
objednávky, montážne doby a doby na opravu začínajú plynúť po dodaní
tovaru zákazníkovi. Príslušné lehoty však nezačnú plynúť pred tým, než
KLÍMA potvrdí prijatie všetkých k splneniu našich záväzkov potrebných
technických alebo iných informácií, podkladov, záloh alebo iných výkonov
zákazníka. Pri oneskorení sa so zjednanými platbami sa dodacia lehota
predlžuje minimálne o dobu, po ktorú bol zákazník v oneskorení s
platením.

(4) Dodacia lehota je dodržaná, pokiaľ predmet dodávky opustí sklad
KLÍMA pred uplynutím dodacej lehoty alebo pokiaľ KLÍMA do tej doby
zákazníkovi oznámi, že dodávka je pripravená na odoslanie.

(5) Dodacia lehota sa predlžuje o nepredvídateľné či nezavinené
prekážky, ako sú vyššia moc, vojnové udalosti, škody spôsobené požiarom,
štrajky, chyby prepravných a logistických spoločností a stávka.
Existencia takýchto prekážok ruší tiež následky oneskorenia, ktoré KLÍMA
spôsobila. Začiatok a ukončenie takýchto prekážok budú zákazníkovi
neodkladne oznámené. Vznik takýchto prekážok ďalej KLÍMU oprávňuje
odstúpiť od zmluvy s vylúčením všetkých požiadaviek na náhradu škody zo
strany zákazníka.

(6) Pri prekročení lehôt dohodnutých alebo v zmysle hore uvedených
ustanovení predĺžených o viac než 8 týždňov je zákazník oprávnený
odstúpiť od zmluvy doporučeným listom, v ktorom poskytne KLÍMA dodatočnú
lehotu pre dodávku tovaru v dĺžke minimálne 14 dní.

(7) Za oneskorenie so zaslaním spôsobeným zákazníkom účtujeme náklady
na skladovanie vo výške minimálne 2,5 % z fakturovanej čiastky za
mesiac. Po uplynutí 14 dennej dodatočnej lehoty sme však naviac
oprávnení disponovať objednaným predmetom dodávky iným spôsobom a dodať
zákazníkovi behom primerane predĺženej lehoty iné predmety či odstúpiť
od zmluvy a požadovať náhradu škody z dôvodu neplnenia. Pre posledný
menovaný prípad sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 15 % platby za
dodávku; uplatnenie ďalšej škody nad tento rámec tým nie je dotknuté.

(8) Pre montážne služby, služby uvedenia do prevádzky, servisné výkony a
podobné služby našej spoločnosti vytvorí zákazník predpoklady potrebné v
jeho sfére, a to na vlastné náklady a na vlastné riziko. Za prenechané
prístroje, pomocné materiály a pomocné sily KLÍMA nepreberá
zodpovednosť. Opatrenia prípadných potrebných úradných povolení či
súhlasov tretích osôb, predovšetkým vlastníkov nehnuteľností či iných
osôb oprávnených k užívaniu, sú výhradnou záležitosťou zákazníka.

(9) KLÍMA je oprávnená prevádzať čiastkové dodávky a vystavovať čiastkové faktúry.

(10) KLÍMA je oprávnená ponúkaný tovar alebo služby podľa cenovej
ponuky nahradiť (aj po objednaní, uhradení zálohy a podobne) iným
vhodným tovarom alebo službou (ďalej len náhrada) aj bez súhlasu
zákazníka/objednávateľa a to len za splnenia nasledovných podmienok:

a) náhrada musí byť od toho istého výrobcu vrátane možnosti dodať tovar
pod inou obchodnou značkou toho istého výrobcu, koncernu a podobne

b) náhrada musí mať rovnaké alebo lepšie akostné parametre ako tovar v
ponuke alebo tovar objednaný alebo poskytovať zákazníkovi iné výhody a
zámenou musí zákazník získať preukázateľnú výhodu (napríklad aspoň novší
a kvalitatívne aspoň rovnaký, výkonnejší, úspornejší model, vyššia
záruka a podobne)

c) náhrada musí mať rovnakú alebo vyššiu odporúčanú maloobchodnú cenu
pričom ak nahradný tovar je drahší ako tovar v ponuke alebo už
objednaný, hradenie cenového rozdielu môže KLÍMA požadovať len v prípade
predchádzajúceho súhlasu zákazníka

d) náhrada musí mať rovnakú alebo vyššiu odporúčanú maloobchodnú cenu
pričom ak nahradný tovar je drahší ako tovar v ponuke alebo už
objednaný, bez súhlasu zákazníka cenový rozdiel musí KLÍMA znášať na
vlastnú škodu

e) akúkoľvek inú zámenu môže KLÍMA vykonať len s predchádzajúcim súhlasom zákazníka

V. Platobné podmienky

(1) Platby možno prevádzať len na bankový účet KLÍMA uvedený v
potvrdení zákazky či v hotovosti proti potvrdeniu, ak nie je dohodnuté
inak KLÍMA požaduje vždy platbu predom vo výške 100% dohodnutej ceny.
Výnimku z platby predom môže poskytnúť len konateľ spoločnosti po
odsúhlasení majiteľom spoločnosti a to štandardne len stálym zákazníkom,
pričom za stáleho zákazníka je považovaný z tohto pohľadu zákazník
ktorý u KLÍMY uskutočnil už najmenej 5 nákupov v súlade s týmito VOP
a/alebo súčasne celková hodnota nákupov za týchto 5 nákupov prekročila
minimálne 5000,- € bez DPH. Platbu na faktúru poskytuje KLÍMA aj stálym
zákazníkom len vo výške 50% z najmenšieho uskutočneného nákupu pred
pristúpením k platbe na faktúru. Individuálne platobné podmienky je
štandardne možné dohodnúť len pre diela nad finančný rozsah 150.000,- €
bez DPH a to na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe týchto VOP
v súlade s týmito VOP, pričom má KLÍMA za to že zmluva nie je v rozpore
s týmito VOP ak ustanovenia príslušnej zmluvy prichádzajúce do rozporu s
týmito VOP schválil majiteľ aj konateľ KLÍMY.

(2) Platby je nutné prevádzať bez zrážky do 7 dní po dátume vystavenia
faktúry, pokiaľ nebolo zjednané niečo iné. Pri platbe v cudzej mene sa
na platobnú povinnosť zákazníka započítava vždy výsledok zmeny peňazí,
pričom je deň zmeny peňazí v rámci primeranej lehoty ponechaný na
rozhodnutí KLÍMA; zlepšenie kurzu v uplynulých či nasledujúcich dňoch sa
nezohľadňuje. Šeky, akcepty či zmenky zákazníka budú prijaté len s
výhradou riadneho preplatenia a len za účelom platby a len ak KLÍMA
písomne vyjadrí svoje súhlasné stanovisko s takýmto postupom.

(3) Pre prípad oneskorenia s platbou sa zjednávajú úroky z oneskorenia
vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Pri nedodržaní
platobných podmienok, či pri oprávnených pochybnostiach ohľadne bonity
zákazníka vzniknutých po dodávke, bude kúpna cena splatná okamžite potom
bude KLÍMA ďalšie služby poskytovať len po platbe vopred a má právo po
stanovení primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť či požadovať
náhradu škody v dôsledku oneskorenia s platením, napr. uplatniť výhradu
vlastníctva podľa časti B čl. III.

(4) Zákazník nie je oprávnený započítavať na pohľadávky KLÍMA svoje protipohľadávky akéhokoľvek druhu.

(5) Pri stornovaní už potvrdených zákaziek KLÍMA účtuje náklady do tej
doby vzniknuté a prirážku vo výške 20% z hodnoty zákazky.

(6) Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodaného materiálu
nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu spotrebovaného množstva
spotrebného materiálu ako sú medené potrubia, spojovací, závesný,
tesniaci, kotviaci a ostatný pomocný montážny materiál zákazník súhlasí s
tým, že celková cena tohto materiálu sa nezníži a zaplatí ju v plnej
výške podľa cenovej ponuky. Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k
množstvu dodaného materiálu nasledovne: v prípade ak dôjde k zvýšeniu
spotrebovaného množstva spotrebného materiálu ako sú medené potrubia,
spojovací, závesný, tesniaci, kotviaci a ostatný pomocný montážny
materiál zákazník súhlasí s tým, že celková cena tohto materiálu sa
zvýši o rozdiel medzi množstvom podľa cenovej ponuky a skutočne
spotrebovaným množstvom a zaplatí ju v plnej výške podľa jednotkových
cien jednotlivých položiek násobených množstvom materiálu takto
spotrebovaného naviac oproti príslušnej cenovej ponuke.

(7) Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej práce
nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu dodanej práce a cestovných
nákladov zákazník súhlasí s tým, že celková cena práce sa nezníži a
zaplatí ju v plnej výške podľa cenovej ponuky. Cenová ponuka je záväzná
vo vzťahu k množstvu dodaného materiálu nasledovne: v prípade ak dôjde k
zvýšeniu dodanej práce zákazník súhlasí s tým, že celková cena tejto
práce sa zvýši o rozdiel medzi rozsahom podľa cenovej ponuky a skutočne
dodanou prácou a zaplatí ju v plnej výške podľa jednotkových cien
jednotlivých položiek násobených rozsahom práce takto vynaloženej naviac
oproti príslušnej cenovej ponuke.

(8)Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej technológie a
zariadení nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu rozsahu dodávok o
zariadenia a/alebo technológií zákazník súhlasí s tým, že celková cena
diela sa zníži len o 85% z jednotkovej ceny za položku od dodania ktorej
zákazník odstúpi po objednaní príslušnej technológie a/alebo zariadenia
a za takúto položku zaplatí teda sumu vo výške 15% podľa cenovej
ponuky. Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej
technológie a/alebo zariadení nasledovne: v prípade ak dôjde k zvýšeniu
rozsahu dodávok dodanej technológie a/alebo zariadení zákazník súhlasí s
tým, že celková cena tohto materiálu sa zvýši o rozdiel medzi množstvom
podľa cenovej ponuky a skutočne dodaným množstvom a zaplatí ju v plnej
výške podľa jednotkových cien jednotlivých položiek násobených množstvom
tovaru takto dodaného naviac oproti príslušnej cenovej ponuke.

VI. Ručenie za vady

(1) KLÍMA si vyhradzuje právo na výmenu závadných predmetov kúpy či
nájmu, prípadne na poskytnutie odpovedajúcej zľavy z platby vo forme
dobropisu.

(2) Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

(3) Zákazníkom vymenené diely predmetov nájmu prechádzajú do nášho
vlastníctva, tak ako vymenené diely predmetov kúpy, pokiaľ má naša
spoločnosť na predmete kúpy ešte výhradu vlastníctva.

(4) Za opravy závad prevedené treťou osobou, ktoré zadal zákazník, KLÍMA neposkytuje náhradu.

(5) KLÍMA neručí za závady či následné škody spôsobené použitím
predmetu kúpy alebo nájmu, jeho uvedením do prevádzky, montážnymi
službami, servisnými či inými službami, v dôsledku poskytnutia chybných,
nepresných alebo neúplných údajov či informácií zákazníkom alebo ním
splnomocnenou treťou osobou.

(6) Zo záruky sú vylúčené závady spôsobené nesprávnou montážou treťou
osobou či nesprávnou manipuláciou, preťažovaním, prírodnými
katastrofami, presilením alebo v dôsledku chemických či fyzikálnych
javov. Záručná povinnosť KLÍMA zaniká, pokiaľ budú zásahy alebo zmeny
predmetov kúpy alebo nájmu prevádzané bez jej písomného súhlasu.

VII. Náhrada škody

(1) Uplatnenie nároku na náhradu škody sa riadi príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(2) V prípade nároku na náhradu škody v dôsledku závady existujúcej už
pri predaní tovaru leží dôkazné bremeno ohľadne určenia zavinenia na
strane zákazníka.

VIII. Ostatné

(1) Miesto plnenia je územie Slovenskej republiky ak nie je určená iná
krajina alebo presné miesto v rámci Slovenskej republiky.

(2) Zmluvné vzťahy uzatvárané podľa týchto obchodných podmienok sa riadia právom Slovenskej republiky.

(3) Spory vzniknuté zo zmlúv uzatvorených podľa týchto obchodných
podmienok budú riešené vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej
republike.

(4) Zákazník je oprávnený postúpiť práva z tejto zmluvy len s výslovným písomným súhlasom KLÍMY.

(5) Zákazník udeľuje KLÍME súhlas so svojim zápisom do referenčného zoznamu KLÍMY.

 

B) Nákupné podmienky

I. Ponuky

(1) Ponuky KLÍMA sú voľné a nezáväzné. Zasielanie katalógov, cenníkov a podobne KLÍMU nezaväzuje k dodávke tovaru.

II. Výhrada vlastníctva

(1) Do úplného vyrovnania všetkých našich otvorených pohľadávok zo
zákazníkom si KLÍMA vyhradzuje vlastníctvo dodaného tovaru. Zákazník je
povinný postarať sa po obdržaní neúplne zaplateného tovaru o zreteľné a
trvalé umiestenie upozornenia na výhradu vlastníctva KLÍMY priamo na
tovare.

(2) Ďalší predaj či iné zhodnotenie dodaného tovaru pred jeho úplným
zaplatením je prípustné len s písomným súhlasom KLÍMY a len v prípade
postúpenia pohľadávok voči tretím osobám vo výške odpovedajúcej
pohľadávke zákazníkom KLÍMA za účelom zaistenia jej pohľadávok. Inkaso
takýchto pohľadávok zákazníkom je prípustné len vtedy, pokiaľ tento
úplne plní svoje priebežné záväzky voči KLÍME. Pri ďalšom predaji po
spojení či spracovaní predmetu dodávky je zákazník povinný postúpiť
KLÍME pohľadávky voči tretím osobám len vo výške úhrady za dodávku.

(3) Zákazník je v prípade platobnej neschopnosti alebo pri prevádzaní
exekučných opatrení voči nemu povinný tieto okolnosti bezodkladne
oznámiť KLÍME.

(4) V prípade platobnej neschopnosti zákazníka, po exekúcii zo strany
tretích osôb týkajúcej sa majetku zákazníka a pri akomkoľvek jednaní
zákazníka v rozpore so zmluvou je KLÍMA kedykoľvek oprávnená k prístupu k
tovaru s výhradou vlastníctva. Zákazník sa tiež zaväzuje zabezpečiť
prístup k tovaru v čase požadovanom dodávateľom, zabezpečiť potrebnú
súčinnosť pri demontáži a odvoze predmetu majetku KLÍMY a to na vlastné
náklady.

(5) V prípade vzatia tovaru späť sme oprávnení k jeho ľubovoľnému
predaju a po odrátaní 20% manipulačného poplatku k započítaniu zvyšného
výnosu na naše neuhradené pohľadávky. Všetky intervenčné náklady, ktoré
nám vzniknú pri sledovaní nášho majetku, hradí zákazník.

(6) Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy, náleží KLÍME za dobu od
prechodu nebezpečia až do vrátenia tovaru platba v mesačnej výške 5% z
hodnoty nového predmetu dodávky; právo KLÍMY na uplatnenie zníženia
hodnoty predmetu dodávky nad rámec tejto čiastky zostáva nedotknuté.

(7) V prípade uzatvorenia zmluvy alebo akejkoľvek dohody o spolupráci,
dodaním tovaru alebo služby, akejkoľvek časti diela alebo uceleného
diela, technológie a zariadení, poskytnutia duševného vlastníctva KLÍMY a
akejkoľvek spolupráce a vzniku zmluvného vzťahu štatutár alebo osoba
oprávnená konať v mene právnickej alebo fyzickej osoby súhlasí s tým že v
prípade poškodenia KLÍMY a jej záujmov, spôsobenia akejkoľvek straty
(najmä finančnej aj akejkoľvek inej), poškodenia dobrého mena KLÍMY,
nedodržania zmluvných záväzkov a nedostatočnej súčinnosti pri ochrane
záujmov KLÍMY preberá zodpovednosť za takéto konanie právnickej osoby a
alebo aj fyzickej na svoju osobu. Osoba ktorá ako štatutár alebo fyzická
osoba oprávnená konať v mene takejto právnickej a alebo aj fyzickej
osoby súhlasí s tým, že zavinila vznik takejto situácie a súhlasí s
právnym postihom v plnom rozsahu tak ako by ona sama konala v rozpore s
týmito VOP, ňou podpísanou zmluvou s KLÍMOU alebo uzatvorenou a
porušenou dohodou a protiprávne. Takáto osoba tiež preberá na seba v
plnom rozsahu zodpovednosť za takto vzniknutú škodu KLÍME.

III. Záručná doba

(1) Záručná doba pri predaji tovaru je najmenej dva roky na nový tovar
ak nie je dohodnuté písomne inak, môže však byť aj viac a to podľa záruk
poskytovaných výrobcom alebo dobrovoľných záruk nad tento rámec
poskytnutých KLÍMOU.

(2) Ručíme len za závady dodaného tovaru existujúce už v okamžiku
prechodu nebezpečia na kupujúceho a za závady spočívajúce vo vadách
výroby či materiálu. Pri prácach nami vykonávaných ručíme aj za ich
kvalitu, čistotu a profesionálne prevedenie.

 

C) Nájomné podmienkyI. Predmet nájmu

(1) Predmetom nájmu je príslušný prístroj prenajatý zákazníkom vrátane príslušenstva.

(2) Zákazník sa zaväzuje, že bude s predmetom nájmu zaobchádzať
starostlivo, že bude dbať na upozornenia v návode na obsluhu, a že
ochráni predmet nájmu pred neodbornou manipuláciou zo strany tretích
osôb či pred inými vplyvmi.

(3) Zákazník sa zaväzuje v prípade exekučných opatrení zo strany
tretích osôb týkajúcich sa predmetu nájmu upozorniť, že sa jedná o
vlastníctvo KLÍMY a okamžite KLÍMU vyrozumieť o prevedených exekučných
opatreniach.

(4) V prípade nájmu odvlhčovacích prístrojov je zákazník, príp. jeho
zástupca povinný postarať sa o to, aby bola zberná nádoba kondenzátu z
každého odvlhčovacieho prístroja raz až dvakrát denne vyprázdňovaná.

(5) V prípade nájmu odvlhčovacích prístrojov je zákazník, príp. jeho
zástupca povinný postarať sa o to, aby teplota v miestnosti neprekročila
najvyššiu hodnotu +32°C a najnižšiu hodnotu +5°C. Za prípadné škody,
ktoré vznikli z dôvodu prekročenia tejto teploty v miestnosti, nepreberá
KLÍMA žiadnu zodpovednosť, pokles teplôt v exteriéri pod -30°C je
považovaný za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť a teda na zariadenia
poškodené v dôsledku extrémnych mrazov sa záruka nevzťahuje. Záruka
platí pri poklese teplôt v exteriéri pod -30°C len na niektoré typy
tepelných čerpadiel. Záruky viažuce sa na prevádzkové teploty sa riadia
výlučne záručnými podmienkami príslušného výrobcu.

II. Nájomné

(1) Ceny za prenájom sú cenami viažucimi sa na čas a dobu prenájmu a
riadia sa v závislosti na druhu nájmu a príslušenstve našim príslušným
aktuálnym cenníkom. Pri vyúčtovaní sa deň doručenia a deň vrátenia
počítajú polovičným denným poplatkom za prenájom. Poplatok za prenájom
možno faktúrovať mesačne popredu.

(2) V poplatku za prenájom nie je zahrnutá odborná montáž a demontáž
predmetu nájmu, ani náklady na pomocný materiál (predovšetkým, kotviaci,
tesniaci, spojovací, závesný, elektroinštalačný, izolačný a potrubný
materiál, krycie fólie, lepiace pásky atď.) k tomu potrebný; tieto
náklady KLÍMA vyúčtuje podľa príslušného platného cenníka alebo
príslušnej cenovej ponuky ak existuje.

(3) Doručenie, odvoz a kontrolné merania KLÍMA vyúčtuje podľa príslušného platného cenníka.

III. Doba trvania a ukončenia nájomného pomeru

(1) Nájomný vzťah začína plynúť prevzatím prístroja, resp. príslušenstva, a končí jeho vrátením zákazníkom.

(2) Pokiaľ by si KLÍMA prístroje mala z miesta použitia odviezť, je
nutné oznámiť to do 9 hodín príslušného pracovného dňa v opačnom prípade
bude nájom účtovaný do ďalšieho pracovného dňa.

(3) Zákazník musí prenajaté prístroje na konci nájmu vrátiť v
použiteľnom a čistom stave; v opačnom prípade budú účtované náklady na
opravu, resp. vyčistenie podľa vynaloženej doby na základe príslušných
platných hodinových sadzieb a cien materiálu.

(4) Za stratené alebo poškodené predmety nájmu a príslušenstva ručí nájomca a musí ich nahradiť nezávisle na svojom zavinení.

IV. Záruka na predmety nájmu

(1) Predmet nájmu KLÍMA expeduje v prevádzkyschopnom stave. Zákazník je
však povinný u každého prístroja pri prevzatí skontrolovať jeho
prevádzkyschopnosť a okamžite KLÍME oznámiť prípadné závady a poznamenať
ich do nájomného, resp. dodacieho listu; v prípade zaslania špedíciou,
či vlakom zákazník KLÍME prípadné závady písomne oznámi do 24 hodín po
prevzatí.

(2) Zákazník používa odvlhčovacie prístroje prenajaté KLÍMOU na vlastné
riziko; KLÍMA neručí za prípadné škody, ktoré na základe takého
použitia vzniknú zákazníkovi alebo tretím osobám.

D) Záver

Konanie zákazníka (aj štatutára alebo osoby oprávnenej konať v mene
právnickej a alebo aj fyzickej osoby) KLÍMY po oboznámení sa s týmito
VOP tak že vstúpi do zmluvného vzťahu s KLÍMOU a/alebo stane sa jej
zákazníkom a/alebo objedná si tovar a/alebo služby KLÍMY, je v súlade s
týmito VOP dostatočne určito prejavenou slobodnou vôľou a dobrovoľného
rozhodnutia súhlasiť s nimi a akceptovať ich bez výhrady v plnom
rozsahu.